ముగించు

జిల్లా యొక్క మ్యాప్

మండల్ వారి గ మ్యాప్ లు ను డౌన్లోడ్ చేసేందుకు మండల్ పేరుపై క్లిక్ చేయండి

క్రమ సంఖ్య మండల్ పేరు
1 దామరగిద్ద  (పిడిఎఫ్ 1.5 ఎంబి)
2 ధన్వాడ (పిడిఎఫ్ 1.1 ఎంబి)
3 కోస్గి (పిడిఎఫ్ 1.5 ఎంబి)
4 కృష్ ణ (పిడిఎఫ్ 1.5 ఎంబి)
5 మద్దూర్ (పిడిఎఫ్ 1.4 ఎంబి)
6 మగనూర్ (పిడిఎఫ్ 1.4ఎంబి)
7 మక్తల్ (పిడిఎఫ్ 1.7 ఎంబి)
8 మరికల్ (పిడిఎఫ్ 1.2 ఎంబి)
9 నారాయణపేట (పిడిఎఫ్ 1.6 ఎంబి)
10 నర్వ (పిడిఎఫ్ 1.3 ఎంబి)
11 ఉత్కూర్ (పిడిఎఫ్ 1.5 ఎంబి)