ముగించు

విద్యుత్

అప్పక్పల్లి సబ్ స్టేషన్ నారాయనపేట మండల్

నారాయణపేట మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com
పిన్ కోడ్: 509210

అప్పప్పల్లీ సబ్ స్టేషన్ మరికల్ మండల్

మరికల్ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com
పిన్ కోడ్: 509351

ఉత్కూర్ సబ్ స్టేషన్ ఉత్కూర్ మండల్

ఉత్కూర్ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com
పిన్ కోడ్: 509311

ఎక్లాస్పూర్ (మరికల్), సబ్ స్టేషన్, నర్వ మండల్

నర్వ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


ఫోన్ : 7382605758
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com
పిన్ కోడ్: 509130

కనుకుర్తి సబ్ స్టేషన్ దామరగిద్ధ మండల్

దామరగిద్ధ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


ఫోన్ : 7382605762
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com
పిన్ కోడ్: 509407

కృష్ణ సబ్ స్టేషన్ మాగనూర్ (కృష్ణ) మండల్

మాగనూర్ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


ఫోన్ : 7382605778
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com
పిన్ కోడ్: 509352

కొండపూర్ సబ్ స్టేషన్ మరికల్ (ధన్వాడ) మండల్

ధన్వాడ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


ఫోన్ : 7382605755
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com
పిన్ కోడ్: 509351

కొటకొండ సబ్ స్టేషన్ నారాయనపేట మండల్

నారాయనపేట మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com
పిన్ కోడ్: 509210

కొల్పూర్ సబ్ స్టేషన్ మాగనూర్ మండల్

మాగనూర్ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com
పిన్ కోడ్: 509352

కోస్జి సబ్ స్టేషన్ కోస్గి మండల్

కోస్గి మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


ఫోన్ : 7382605769
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.tssouthernpower.com
పిన్ కోడ్: 509339