ముగించు

పోలీసు స్టేషన్లు

ఉత్కూర్ పోలీస్ స్టేషన్

మక్తల్ సర్కిల్, ఉత్కూర్ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


ఫోన్ : 9440904763
పిన్ కోడ్: 509311

కృష్ణ పోలీస్ స్టేషన్

మక్తల్ సర్కిల్


ఫోన్ : 9490619621
పిన్ కోడ్: 509352

కోస్గీ పోలీస్ స్టేషన్

కోస్గీ సర్కిల్, కోస్గి మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


ఫోన్ : 9490619623
పిన్ కోడ్: 509339

దామరగిద్ధ పోలీస్ స్టేషన్

నారాయనపేట సర్కిల్, దామరగిద్ధ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


ఫోన్ : 9490619611
పిన్ కోడ్: 509407

ధన్వాడ పోలీస్ స్టేషన్

మరికల్ సర్కిల్,ధన్వాడ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


ఫోన్ : 9493548986
పిన్ కోడ్: 509205

నర్వా పోలీస్ స్టేషన్

మరికల్ సర్కిల్, నర్వ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


ఫోన్ : 9440904770
పిన్ కోడ్: 509130

నారాయనపేట పోలీస్ స్టేషన్

నారాయణపేట సర్కిల్, నారాయణపేట మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


ఫోన్ : 9440900899
పిన్ కోడ్: 509210

మక్తల్ పోలీస్ స్టేషన్

మక్తల్ సర్కిల్, మక్తల్ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


ఫోన్ : 9440904762
పిన్ కోడ్: 509208

మద్దూర్ పోలీస్ స్టేషన్

కోస్గి సర్కిల్, మద్దూర్ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


పిన్ కోడ్: 509411

మరికల్ పోలీస్ స్టేషన్

మరికల్ సర్కిల్, మరికల్ మండల్,నారాయణపేట జిల్లా


ఫోన్ : 9440904760
పిన్ కోడ్: 509351