ముగించు

పాఠశాలలు

ఎం‌పియూ‌పి‌ఎస్ (యౌ యేమ్) మల్రెడ్డిపల్లి

మండల్-దామరగిద్ధ, యు డీసే కోడ్ -36250101003 హాబిటేషన్- చాకలివానిపల్లి మేనేజ్మెంట్-ఎం‌పి‌పి జెడ్‌పి‌పి స్కూల్స్

వర్గం / పద్ధతి: యూ‌పి‌ఎస్
పిన్ కోడ్: 509407

ఎం‌పియూ‌పి‌ఎస్ కనుకుర్తి(యూ‌ఎం)

మండల్-దామరగిద్ధ, యు డీసే కోడ్ -36250100901 హాబిటేషన్-కనుకుర్తి(యూ‌ఎం) మేనేజ్మెంట్-ఎం‌పి‌పి జెడ్‌పి‌పి స్కూల్స్

వర్గం / పద్ధతి: యూ‌పి‌ఎస్
పిన్ కోడ్: 509407

ఎం‌పియూ‌పి‌ఎస్ మల్లారెడ్డి పల్లి

వర్గం / పద్ధతి: యూ‌పి‌ఎస్
పిన్ కోడ్: 509407