ముగించు

తయారీ

చీర నేత

పత్తి చేనేత మరియు పట్టు చీరలు

తెలంగాణ లోని నారాయణపట్ జిల్లా దాని సున్నితమైన మరియు ప్రత్యేకమైన పత్తి చేనేత…

ప్రచురణ: 16/05/2019