ముగించు

ప్రపంచవ్యాప్త

శ్రీ పడమటి అంజెనేయ స్వామి ఆలయం, మక్తల్,జిల్లా నారాయణపేట

శ్రీ  పడమటి అంజెనేయ స్వామి ఆలయం, మక్తల్,నారాయణపేట

 శ్రీ పడమటి అంజెనేయస్వామి ఆలయం కృష్ణ నది డయాబ్ సమీపంలో ఉన్న “మాక్తల్”…

ప్రచురణ: 08/05/2019