ముగించు

పర్యాటక స్థలాలు

వడపోత:
శ్రీ పడమటి అంజెనేయ స్వామి ఆలయం, మక్తల్,జిల్లా నారాయణపేట

శ్రీ  పడమటి అంజెనేయ స్వామి ఆలయం, మక్తల్,నారాయణపేట

వర్గం చరిత్ర ప్రసిద్ధమైనవి

 శ్రీ పడమటి అంజెనేయస్వామి ఆలయం కృష్ణ నది డయాబ్ సమీపంలో ఉన్న “మాక్తల్” అనే నగరం వద్ద…