ముగించు

గ్రామము & పంచాయితీలు

క్రమసంఖ్య మండలం పేరు మండలంలోని గ్రామాలు

1

నారాయణపేట

నారాయణపేట

2

భైరంకొండ

3

పెరపళ్ళ

4

ఎక్లాస్పూర్

5

కోతపల్లె

6

సింగర్

7

జాజాపూర్

8

జజలపూర్

9

అప్పకపల్లె

10

సేరాన్పల్లె

11

చిన్నజతరం

12

అమ్మిరేద్దిపల్లె

13

అప్పిరేద్దిపల్లె

14

బోయినపల్లి

15

అంత్వర్

16

అయ్యవారిపల్లి

17

కొల్లంపల్లి

18

కోటకొండ

19

నరసప్పపల్లి

20

అభంగాపూర్

21

లింగంపల్లి (కొల్లంపల్లి)

22

తిరుమలాపూర్

23

బోమ్మంపాడ్

1

దామరగిద్ద

దామరగిద్ద

2

బాపనపల్లి

3

లింగారెడ్డిపల్లి

4

సజనాపూర్

5

వతుగుండ్ల

6

గడిమున్కపల్లి

7

ఉద్మలగిద్ధ

8

క్యాతంపల్లి

9

కంసానిపల్లి

10

కనుకుర్తి

11

పిద్దంపల్లి

12

చాకలివారిపల్లి

13

కందన్ పల్లి

14

ఆశన్ పల్లి

15

దేసైపల్లి

16

మాల్ రెడ్డి పల్లి

17

అయ్యవారిపల్లి

18

లక్ష్మిపుర్

19

లోకుర్తి

20

నర్సాపూర్

21

అన్నాసాగర్

22

ఉల్లిగుండం

23

మొగలమద్క

24

విఠలపూర్

25

సుద్దవంద

26

గడప

27

యెల్సన్ పల్లి

1

ధన్వాడ

ధన్వాడ

2

కంసాన్ పల్లి

3

మండి పల్లి

4

యంనన్ పల్లి

5

కిస్టాపూర్

6

కొండపూర్

7

గున్ముక్ల

8

గోటూర్

9

పాత పల్లి

1

మరికల్

మరికల్

2

పస్పుల

3

ఇబ్రాహింపట్నం

4

పెద్దచింతకుంట

5

వెంకటాపూర్

6

తీలైర్

7

రాకొండ

8

యెలిగండ్ల

9

మద్వార్

10

పసల్పడ్

11

చిన్ననూర్

12

ఎక్లాస్పూర్

13

జిన్నారం

14

కణ్మనూర్

1

కోస్గి

కోస్గి

2

చెన్నారం

3

కదంపల్లి

4

నాచారం

5

బిజ్జరం

6

ఎజిపూర్

7

ముక్తిపహాడ్

8

సర్ఝఖాన్ పేట

9

భోగారం

10

ముంగిమల్ల

11

ముశ్రిఫా

12

చంద్రవంచ

13

మిర్జాపుర్

14

తొగపూర్

15

భక్తిమల్ల

16

అమిలికుంట

17

కొత్తపల్లి

18

గుండిమల్

19

లోద్ధిపూర్

20

బలభద్రాయి పల్లి

21

అప్పైపల్లే

22

ముదిరెడ్డిపల్లి

23

సారంగరాఓపల్లి

24

హకీంపేట్

25

పోలేపల్లి

1

మద్దూర్

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

అల్లిపూర్

2

బొనీడ్

3

చంవర్

4

చెంరెడ్డిపల్లే

5

చింతల్దీన్నే

6

దమగంపురం

7

దోరేపల్లెడ్

8

దుప్పత్ఘాట్

9

గోకుల్నగర్

10

జడవరాఓపల్లే

11

కాజీపురం

12

కొమ్మూర్

13

కొత్తపల్లే

14

లక్కిపల్లే

15

లింగాల్చేడ్

16

మద్దూర్

17

మల్కాజ్డవరఓపల్లి

18

మన్నాపూర

19

మోమినాపూర్

20

నాగిరెడ్డిపల్లే

21

నందిగాం

22

నందిపహాడ్

23

నిడ్జింట

24

పల్లెర్ల

25

పర్సాపురం

26

పెద్దాపూర్

27

పెదృపహాడ్

28

రెనివాట్ల

29

తిమ్మారెడ్డిపల్లి

30

వీరారం

1

ఉత్కూర్

అమీన్ పురా

2

బాపూర్

3

చిన్నపొర్ల

4

ఎడవల్లి

5

గరంహళ్లి

6

జీరంహళ్లి

7

కొల్లూర్

8

లక్ష్మీపల్లే

9

మల్లేపల్లి

10

నాగిరెడ్డిపల్లి

11

నిడుగుర్తి

12

ఓబ్లాపూర్

13

పగిడిమర్రి

14

పెద్దజాతరమ్

15

పెద్దపొర్ల

16

పులమామిడి

17

సమంపూర్

18

సమిస్తాపూర్

19

తీప్రస్పల్లి

20

ఉట్కూర్

21

వల్లంపల్లి

22

యెర్గత్పల్లి

23

బీజవర్

1

మగనూర్

మగనూర్

2

గురుయా లింగంపల్లి

3

ఓబ్లాపూర్

4

వర్కూర్

5

కొత్తపల్లి

6

పుంజనూర్

7

నేరడ్గం

8

పెగడబండ

9

తలంకేరి

10

వాద్వత్

11

అడివిసత్యవారం

12

ఉజ్జెల్లి

13

గజరాందొడ్డి

14

అడివిఖాంపూర్

15

భైరమ్ పల్లి

16

కోల్పూర్

17

పర్మన్ దొడ్డి

1

మండి పల్లి

1

కృష్ణ

కృష్ణా (హిందూపూర్)

2

తంగడిగి

3

శుకుర్లింగంపల్లి

4

కుసుమ్

5

చేగుంట

6

ఐనాపూర్

7

కున్సి

8

గుడెబెల్లూర్

9

ముదుమల్

10

మురహరిదొడ్డి

11

గురుజాల

12

అలంపల్లి

1

నర్వ

నర్వ

2

జక్కెనపల్లి

3

లంకల్

4

లక్కెర్దొడ్డి

5

యంకి

6

పతేర్చేడ్

7

జంగంరెడ్డి పల్లి

8

రాజపల్లి

9

రాంపూర్

10

ఉందెకోడె

11

కుమారలింగంపల్లి

12

కడునూర్

13

ఎల్లంపల్లి

14

కొతపల్లి

15

రైకోడే

16

కల్వల్

17

సీపూర్

18

బెక్కరపల్లి

19

నాగిరెడ్డి పల్లి

1

సి.సి. కుంట

సి.సి. కుంట

2

ఏదులాపూర్

3

మద్దూర్

4

లక్ష్మిదేవిపూర్

5

అల్లిపూర్

6

వడ్డెమాను

7

ఉండ్యాల

8

దమగ్నాపూర్

9

నెల్లికొండి

10

అమ్మాపూర్

11

కురుమూర్తి

12

సీతారాంపేట

13

గూడూర్

14

తిరుమల పూర్

15

దాసర్ పల్లి

16

అప్పంపల్లి

17

ముత్చింతల

18

బండ్రేపల్లె

19

లాలకోట

20

పల్లమర్రి

21

ఫరీద్ పుర

గ్రామపంచాయత్ వారీగా జనాభా కొరకు ఎక్కడ క్లిక్ చేయండి   (పిడిఎఫ్ 64.4 కెబి )

గ్రామాల వారీగా జనాభా కొరకు ఎక్కడ క్లిక్ చేయండి  (పిడిఎఫ్ 79.8 కెబి )